Kochbuch der Westmark

Gimlis Geflügelsalat

Einsamer Berg

Ergibt: 10 Portionen

Orginaltitel: Gimli's Hot Chicken Salad

Zugeschrieben: Gimli Glóins Sohn

Quelle: BlackRider1424, Council of Elrond, www.councilofelrond.com

← Inhalt← Alle Rezepte← Zwerge← Salate← Geflügel