Kochbuch der Westmark

Gollums Kartoffelsuppe

Ergibt: 4 Portionen

Orginaltitel: Gollum's Tater Chowder

Zugeschrieben: Gollum (Sméagol)

Quelle: Lady~Culin, Council of Elrond, www.councilofelrond.com

← Netter Inhalt← Nette Rezzzepte← Nette Hobbitsse← Nette Sssuppen